Modified 6-Aug-17

Laikipia : staring at us...Laikipia : running awayLaikipia : running awayLaikipia : running awayLaikipia : young waterbuckLaikipia : posing for the shotLaikipia : posing for the shotLaikipia : posing for the shotLaikipia : posing for the shotLaikipia : leaving...Laikipia : leaving...Laikipia : leaving...Laikipa : ruminating...Laikipa : ruminating...Laikipa : ruminating...Laikipa : ruminating...Laikipa : ruminating...Laikipia : little ones...Laikipia : little ones...